Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Linus Medical OÜ, registrikoodiga 11548994, Narva mnt 5, 10117, Tallinn (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Linus Medical OÜ hallatavas e-poes HTTP://WWW.VERESUHKUR.EE tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.
 
1. Üldsätted
 
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.
 
2. Tooted ja ostu sooritamine
 
2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 
3. Hinnad
 
3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 
4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
 
4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.
4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.
4.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.
4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel.
1. Kullerpakk
2. Postipakk
3. SmartPost
 
5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist
 
5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil infoEE@linusmedical.com või helistada numbril 661 9855. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
 
6. Tagastusõigus
 
6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri)
6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.
6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
6.6. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.
 
7. Isikuandmed ja nende kasutamine
 
7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.
 
8. Kasutamistingimused
 
8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
 
9. Pretensioonide käsitlemise kord.
 
9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Linus Medical OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab RTT AS või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
9.5. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole RTT AS poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Linus Medical OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Linus Medical OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.
 

LINUS MEDICAL OÜ

PRIVAATSUSPOLIITIKA 

 

Meie üldised andmetöötluspõhimõtted

Linus Medical OÜ privaatsuspõhimõtted baseeruvad nõudel kaitsta meist sõltuvalt oma klientide ja koostööpartnerite privaatsust. Lähtume oma privaatsuspoliitika kujundamisel ja elluviimisel Euroopa Liidus kehtivast nõudest, mille kohaselt füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on igaühe põhiõigus.

Meie privaatsuspõhimõtete aluseks on usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.

Meie eesmärk on tagada, et oma klientidelt ja koostööpartneritelt saadud isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Kogutud isikuandmete kaitsel lähtume andmekaitsealastest üle-euroopalistest ning siseriiklikest õigusaktidest.  

 

Meie poolt kogutavate isikuandmete kitsam eesmärk

Linus Medical OÜ valduses on oma klientidelt saadud isikuandmed vaid selleks, et tagada klientide varustamine neile vajalike meditsiiniseadmetega ning vajadusel teavitada oma kliente Linus Medical OÜ poolt pakutavatest uutest toodetest või teenustest, mis meie klientidele vajalik võib olla.

Oma koostööpartnerite ja nende esindajate isikuandmeid vajame vaid eesmärgiga tagada kõrgekvaliteediline koostöö oma äripartneritega.

Oma kliendi isikuandmeid säilitame vaid seni, kuni see on vajalik kliendile meiepoolse teenuse osutamiseks. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, mille jaoks need koguti või kui meie klient on isikuandmete kogumisele antud nõusoleku tagasi võtnud, kustutame viivituseta kõik meie valduses olevad, antud kliendi kohta kogutud isikuandmed.

Oma koostööpartneri ja tema esindaja isikuandmeid säilitame vaid seni, kuni see on vajalik toimiva koostöö raames. Koostöö lõppedes kustutame viivituseta kõik meie valduses antud koostööpartneri ja tema esindaja kohta olemasolevad isikuandmed. 

Meie poolt kogutavad isikuandmete koosseis

Selleks, et tagada oma klientide rahulolu suhetes Linus Medical OÜ-ga, on meile vajalikeks andmeteks kliendi nimi, sünniaeg ja/või isikukood, kontaktteave (elukoha-aadress, telefoninumber ning e-posti-aadress (võimalusel).

Et tagada kõrgele ärikultuurile vastav suhtlus oma koostööpartneritega, on meile vajalikud koostööparteri ja tema esindaja nimi ning suhtluseks vajalikud kontaktandmed (asukoha-aadress, telefoninumber, e-postiaadress).

Meie kliendil ja koostööpartneril on igal ajal õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmetest. Kui meie valduses olevad andmed on ebaõiged või ebaolulised, on andmesubjektil õigus nõuda vastavate andmete korrigeerimist või kustutamist. Vastavad andmed parandame või kustutame viivituseta.

 

Turvalisuse tagamine meie privaatsuspõhimõtete elluviimisel

Tagame seaduslikel eesmärkidel meie valduses olevate isikuandmete täieliku kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu vältimiseks oleme võtnud kasutusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed. Juurdepääs meie valduses olevatele isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.