Taganemistingimused

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise
avaldus
 
Taganemisõigus 
 
Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul. 
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmasisik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse. 
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid, Linus Medical OÜ, Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Harjumaa, tel 661 9855, e-post: infoEE@linusmedical.com, oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri). 
Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu. 
 
 Lepingust taganemise tagajärjed 
 
1. Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist)viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusestkõnesolevast lepingust taganeda. 
2.Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite maksetegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisikasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
3. Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.
4. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.
5.Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.